Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van
 

Isotubeplus
kantoorhoudende te Maarsbergen

Definities:

Isotubeplus:
Beheerder van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Wederpartij:
de rechts- of natuurlijke persoon die met Isotubeplus een overeenkomst heeft gesloten, of gebruik maakt van de verrichtingen of diensten van Isotubeplus, danwel beoogt met Isotubeplus een overeenkomst te sluiten of van haar diensten of verrichtingen gebruik te maken.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, afkomstig van, respectievelijk gesloten met Isotubeplus
1.1.2. Door wederpartij opgestelde inkoop- of andere voorwaarden worden door Isotubeplus niet aanvaardt.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Algemeen

2.1.0. Overeenkomsten komen in principe alleen tot stand door plaatsing door wederpartij van een bestelling via de webwinkel van Isotubeplus.
2.1.1. Alle offertes en aanbiedingen van Isotubeplus zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Isotubeplus steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.1.2. Door Isotubeplus uitgebrachte offertes en aanbiedingen dienen in beginsel schriftelijk te worden aanvaard. Een overeenkomst komt tot stand op de dag van ondertekening, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging. Isotubeplus is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.1.3. De in catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes, voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van goederen te geven en blijven exclusief eigendom van Isotubeplus Isotubeplus behoudt zich het recht voor om daarin veranderingen aan te brengen. Isotubeplus is niet aansprakelijk voor druk- en schrijffouten en kennelijke vergissingen. De koper staat er voor dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan schriftelijke toestemming van Isotubeplus wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. De informatie blijft, ondanks gemaakte kosten, eigendom van Isotubeplus mits schriftelijk overeengekomen en bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Isotubeplus ondertekende opdrachtbevestiging.
2.1.4. Isotubeplus behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.

2.2. Offertes
2.2.1. Schriftelijke offertes komen, behoudens indien een langere termijn voor acceptatie in een offerte is opgenomen automatisch te vervallen, indien zij door de wederpartij niet binnen 30 (zegge: dertig) dagen schriftelijk zijn aanvaard.
2.2.2. Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, heeft Isotubeplus niettemin het recht om het aanbod binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2.3. De aan de wederpartij in het kader van de offerte beschikbaar gestelde bescheiden, zoals ontwerpen, prijsberekening, prijscouranten, tekeningen etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van Isotubeplus; deze mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt. De bij offertes behorende bescheiden moet op eerste verzoek van Isotubeplus of indien de opdracht uiteindelijk niet wordt verstrekt onverwijld aan Isotubeplus worden teruggegeven. Indien in strijd met dit lid wordt gehandeld verbeurt de wederpartij - zonder dat ingebrekestelling is vereist - een direct opeisbare boete van € 1.000,- per overtreding en € 100,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Isotubeplus om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

2.3. Aanbiedingen
2.3.1. Mondelinge aanbiedingen komen, behoudens indien Isotubeplus anders heeft verklaard, automatisch te vervallen indien zij door de wederpartij niet binnen 8 (zegge: acht) dagen schriftelijk zijn aanvaard.
2.3.2. Tenzij schriftelijk anders blijkt, zijn in de aanbiedingen van Isotubeplus geen bijkomende diensten of leveringen, bijvoorbeeld terzake van montage of installatie, begrepen.

2.4. Overeenkomsten
2.4.1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Isotubeplus eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Isotubeplus. De verplichtingen van Isotubeplus gaan nooit verder dan hetgeen door Isotubeplus schriftelijk is bevestigd.
2.4.2. Mondelinge aanbiedingen, offertes, afspraken en bedingen binden Isotubeplus eerst nadat en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Isotubeplus

Artikel 3: Levering

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt "af fabriek c.q. magazijn" geleverd of verzonden. Vervoer en opslag van goederen vindt plaats voor rekening en risico van Isotubeplus, tenzij de levering wordt bezorgd door derden of per post. Isotubeplus is niet verantwoordelijk tot nakoming van eventuele montage- en installatieverplichtingen.
3.2. In geval beide partijen levering franco zijn overeengekomen worden de producten door en voor risico van Isotubeplus bezorgd, dan wel ter bezorging gezonden, naar het bij Isotubeplus bekende adres. Isotubeplus behoud het recht extra kosten in rekening te brengen als transport op anders dan normaliter wijze plaats moet vinden, of als de wederpartij niet in staat is de producten bij levering af te nemen.
3.3. Indien de wederpartij goederen bij eerste aanbieding weigert in ontvangst te nemen, is Isotubeplus gerechtigd de goederen voor rekening van de wederpartij op te (doen) slaan en te vorderen dat de goederen alsnog binnen 8 (zegge: acht) dagen in ontvangst worden genomen.
3.4. Blijft de wederpartij wederom met afnemen in gebreke, dan is Isotubeplus gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden. In dat geval is de wederpartij gehouden Isotubeplus, naast vergoeding van alle door Isotubeplus gemaakte kosten en geleden schade, daarenboven een vergoeding te betalen ten bedrage van 25% van de factuurwaarde exclusief BTW van de niet in ontvangst genomen goederen.
3.5. Alle risico's terzake van door Isotubeplus afgeleverde goederen gaan over op de wederpartij op het moment van levering. Tot op het moment van betaling zijn goederen eigendom van Isotubeplus en behoudt Isotubeplus het recht de goederen op elk moment middels een aangetekende brief op te eisen en op te halen. Zulks meer: art. 13.
3.6. Bij bestellingen van minder dan € 100,- worden orderbehandelingskosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn gesteld op € 15,= per bestelling. Isotubeplus behoud het recht hierin wijzigingen door te voeren.
3.7. De in de offertes, bevestigingen en/of contracten opgegeven levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Indien overschrijding van levertijd ontstaat buiten schuld van Isotubeplus, bijvoorbeeld door bestellingen die niet tijdig worden geleverd aan Isotubeplus, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
3.8. Isotubeplus is niet verantwoordelijk voor montage van het geleverde product of demontage van het af te halen product.
3.9. De overeengekomen levertijd gaat in nadat alle voor correcte levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Isotubeplus en nadat de betaling, indien en voor zover deze vóór uitvoering van de opdracht dient te geschieden, door Isotubeplus is ontvangen.
3.10. Overschrijding van een opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of de betaling van de goederen te weigeren en zal tussen partijen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van Isotubeplus jegens de wederpartij of derden.
3.11. Overschrijding van de levertijd door toedoen van de wederpartij verlengt de overeengekomen levertijd met minimaal vier weken, zonder dat de wederpartij aan deze opschorting enige aanspraak op schadevergoeding of ontbinding zal kunnen ontlenen.
3.12. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meerdere goederen, kan de levering ook in gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke transactie.
3.13. Overmacht, waaronder onder meer begrepen stakingen, materiaalgebrek, transportproblemen en andere feitelijke belemmeringen schorten de verplichting van Isotubeplus tot levering op zolang deze overmachtsituatie duurt en zullen voor de wederpartij geen grond op kunnen leveren voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4: Keuring, acceptatie en eigendomsovergang

4.1 Bij levering door Isotubeplus of door een externe vervoerder, controleert de wederpartij op eventuele schades of tekortkomingen in typen of aantallen van het product. Bij tekortkomingen die aan Isotubeplus te wijten zijn, dient wederpartij dit te vermelden op de pakbon en te laten ondertekenen door de chauffeur en vervolgens schriftelijk te melden aan Isotubeplus, verwijzend naar de pakbon waarop dit vermeld is. Indien wederpartij de pakbon zonder correcties aftekent wordt hij geacht de zending te hebben geaccepteerd en in goede orde te hebben ontvangen.
4.2. Indien wederpartij bij levering van de zending niet aanwezig is en naderhand tekortkomingen aan de zending opmerkt, kan de zending worden geretourneerd aan Isotubeplus Zie art. 5: ‘Retourzendingen’ voor een specificatie van voorwaarden, eisen en gang van zaken rondom een retourzending.
4.3. Ingeval van tekortkomingen die het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden zal wederpartij, ongeacht deze tekortkomingen, worden geacht het product te accepteren. De verantwoordelijke (leveranciers) van deze producten zal dergelijke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
Wederpartij dient rekening te houden met spelingen en geringe afwijkingen en wijzigingen in constructies of onderdelen, voor zover deze ten goede komen aan een goede uitvoering.
Geringe verschillen of afwijkingen in vorm of kleur van natuurstenen goederen zijn geen aanleiding om goederen niet te accepteren.
4.4. Het vorderingsrecht van de wederpartij op de zending van Isotubeplus vervalt indien de gebreken niet binnen de in art. 4.3 gestelde termijn of wijze van bekendmaking aan Isotubeplus voldoet en/of indien de wederpartij geen of onvoldoende medewerking verleent bij het uitvoeren van een eventueel onderzoek naar de gegrondheid van de klacht(en). Een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden door Isotubeplus of een derde onafhankelijke instantie/onderneming, niet nadat de wederpartij een onderzoek heeft uitgevoerd.
4.5. Dadelijk nadat de zending als geleverd geldt, in de zin van art. 3.1 en 4.1, draagt Isotubeplus het risico voor alle directe en indirecte schade aan het product over aan de wederpartij, behoudens dit aan grove schuld van Isotubeplus is te wijten. Op moment van betaling is de wederpartij ook eigenaar van het product en heeft het recht hierop bezitloos pandrecht of andere zakelijke en persoonlijke rechten te vestigen. Het is de wederpartij ook toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan derden te verkopen.
4.6. Ingeval wederpartij niet voldoet aan betaling en de zending reeds is geleverd, behoud Isotubeplus het recht tot ongehinderde toegang tot het product. Wederpartij dient medewerking te verlenen om Isotubeplus in gelegenheid te stellen de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Eventuele demontage komt voor rekening en verantwoordelijkheid van wederpartij. Eventuele kosten betreffende het voorgaande worden in rekening gebracht bij de wederpartij.
4.7. Het is de wederpartij niet zonder schriftelijke toestemming toegestaan om door Isotubeplus geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk van Isotubeplus op andere wijze te gebruiken, dan wel in eigen naam te registreren.

Artikel 5: Retourzendingen

5.1. Het is mogelijk producten van Isotubeplus franco te retourneren aan Isotubeplus om de volgende redenen:
1. Het artikel wijkt af van hetgeen de wederpartij besteld heeft of hetgeen wederpartij wilde bestellen.
2. Het artikel is defect.
3. Het artikel is op moment van levering reeds defect of beschadigd.
Voor de hierboven genoemde redenen geldt een zichttermijn van 48 uur.
5.2. Om andere dan hierboven genoemde redenen, wordt de retourzending niet geaccepteerd en heeft Isotubeplus het recht deze wederom te retourneren aan wederpartij, tenzij hierover afspraken gemaakt zijn met medewerkers van Isotubeplus
5.3. Retourartikelen dienen binnen de zichttermijn van 48 uur te zijn opgegeven. De artikelen dienen in nieuwstaat geretourneerd te worden, tenzij door Isotubeplus hierin fouten zijn begaan. Artikelen die Isotubeplus niet standaard voert of die op maat worden geleverd worden niet geaccepteerd, dan wel uitdrukkelijk voor retourzending zijn uitgesloten..
5.4. Alvorens goederen te retourneren, dient de wederpartij vooraf contact op te nemen met onze medewerkers van afdeling Verkoop. Zonder schriftelijke goedkeuring van één van deze afdelingmedewerkers zijn onze medewerkers niet gerechtigd retourgoederen in ontvangst te nemen.
5.5. Een retourzending gebeurt voor risico van de wederpartij en Isotubeplus behoudt het recht retourzendingen te weigeren of terug te sturen naar wederpartij.
5.6. Bij afname van retourartikel door Isotubeplus of bij zending van het retourartikel dient datum en nummer van de pakbon en de factuur vermeld te worden inclusief de reden van retourzending.
5.7. Vervangingslevering of creditering zal zo snel mogelijk geschieden, waarbij € 12,50 extra administratiekosten in rekening wordt gebracht bij een niet duidelijk aanwijsbare fout van Isotubeplus. Gemaakte kosten, zoals nieuwe orderkosten of transportkosten worden tevens in rekening gebracht van wederpartij, tenzij Isotubeplus aanwijsbare fouten heeft gemaakt.

Artikel 6: Prijzen

6.1. Door Isotubeplus opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2. De geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Indien na het afgeven van een bindende offerte of na totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogende omstandigheden optreden zoals stijging der lonen of de prijzen van materialen, danwel regeringsmaatregelen, zoals sociale lasten, omzetbelasting, e.d. en eventueel waardevermindering van Nederlandse en/of Europese valuta of wijziging van buitenlandse valuta, is Isotubeplus gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
6.3. Indien tevens levering van bijkomende diensten is overeengekomen, is Isotubeplus bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden of aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
6.4. Op fouten of onjuistheden in de door Isotubeplus verzorgde prijslijsten, stuklijsten, folders, documentatiematerialen, advertenties e.d. kan tegenover Isotubeplus geen beroep worden gedaan.
6.5. Betalingskortingen of -afspraken dienen schriftelijk te zijn overeengekomen en schriftelijk te zijn bevestigd door Isotubeplus

Artikel 7: Betaling

7.0. Door de aard van het bedrijf van Internetwebwinkel ligt de kracht in het concurrerend aanbieden van producten. Met o.a. minimale overhead en administratieve kosten. Dit wordt onder meer bereikt door Wederpartij te verzoeken om per bestelling via de webwinkel van Isotubeplus tot gelijktijdige betaling over te gaan, m.a.w. bij vooruitbetaling. Orders en bestellingen worden enkel geaccepteerd bij plaatsing van order of bestelling via de webwinkel van Isotubeplus, www.isotubeplus.nl  De koopsom dient, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen (zie 7.1 en volgend), vooruit te worden betaald en bestaat uit de te leveren artikelen met vermeerdering van eventuele andere verschuldigde bedragen zoals administratie- en/of verzendkosten en omzetbelasting

In afwijking van deze regel is facturering op rekening mogelijk, dit echter uitsluitend na schriftelijke bevestiging door Isotubeplus, met in acht name van het volgende:

7.1. Isotubeplus is gerechtigd tot facturering, ook na iedere deellevering.
7.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige korting of verrekening; hetzij in contanten hetzij door storting op een bankrekening ten name van Isotubeplus
7.3. De wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. Nadat de wederpartij in verzuim is gekomen, is Isotubeplus bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan.
7.4. Een overeengekomen betalingskorting (waaronder begrepen de betalingskorting als bedoeld in art. 7.2) mag niet in mindering gebracht worden indien oudere rekeningen na de vervaldata nog onbetaald zijn.
7.5. De wederpartij is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens Isotubeplus op te schorten.
7.6. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 1 (zegge: één) procent per maand. Telkens na afloop van een vol jaar wordt het bedrag, waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over de voorafgaande periode opgebouwde rente.
7.7. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij voorts gehouden tot voldoening van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten (volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen).
7.8. Van de wederpartij ontvangen betalingen zullen allereerst in mindering worden genomen op de kosten en de vertragingsrente. Ontvangen betalingen worden vervolgens eerst op de oudste openstaande factuur afgeboekt.
7.9. Indien Isotubeplus invorderingsmaatregelen heeft getroffen, omdat de wederpartij in gebreke blijft het verschuldigde aan haar te voldoen, is Isotubeplus bevoegd eventuele andere overeenkomsten met dezelfde wederpartij door een eenvoudige kennisgeving onmiddellijk te ontbinden.
7.10. Als er gegronde twijfel bestaat betreffende de betalingscapaciteit van wederpartij, heeft Isotubeplus het recht van de wederpartij een betalingszekerheid te vragen. Met name ook na het tot stand komen van een overeenkomst. Bij het niet aanleveren van een betalingszekerheid door de wederpartij, heeft Isotubeplus het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden.

Artikel 8: Conformiteit en klachten

8.1. De wederpartij is steeds gehouden binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 48 (zegge: achtenveertig) uur na aflevering te onderzoeken of de afgeleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst.
8.2. Tekortkomingen of non-conformiteit in, respectievelijk van het geleverde dienen door de wederpartij schriftelijk - met een duidelijke omschrijving van de klacht - binnen 2 (zegge: twee) dagen na ontdekking bij Isotubeplus te worden gemeld, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak terzake. Klacht dient duidelijk en volledig omschreven te zijn, verwijzend naar de betreffende pakbon en/of factuur.

8.3. Zichtbare gebreken of beschadigingen dienen onverwijld na ontvangst der goederen schriftelijk en middels duidelijke foto’ s, door de wederpartij aan Isotubeplus te worden gemeld, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden conform de overeenkomst te zijn geleverd.
Geringe afwijkingen in natuurstenen goederen zijn geen reden tot het indienen van een klacht of non-conformiteit.
8.4. Bepalend voor de vraag of de hiervoor in 8.2 of 8.3 bedoelde mededelingen tijdig zijn gedaan is het tijdstip waarop de mededeling door Isotubeplus wordt ontvangen en is bevestigd.
8.5. Isotubeplus zal klachten, die conform artikel 8.2. en 8.3 tijdig bij haar zijn ingediend zo spoedig mogelijk bevestigen en beoordelen. Indien de klacht door Isotubeplus gegrond wordt bevonden heeft de wederpartij uitsluitend aanspraak op kosteloze vervanging van het defecte c.q. beschadigde onderdeel. Is dit niet afdoende zal na beoordeling door Isotubeplus het gehele product vervangen worden.
In het bijzonder is Isotubeplus niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of vervolgschade van de wederpartij.
8.6. Afwijkingen in kwaliteit, kleur, aantal, maat of gewicht, welke binnen in de branche gehanteerde toleranties plegen te vallen, kunnen niet als gebrek gelden en geven geen grond voor enige aanspraak. Verschillen in kleur tussen niet gelijktijdig in opdracht gegeven goederen en nabestelde goederen ten opzichte van de aanvankelijk bestelde en geleverde goederen geven de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
8.7. Isotubeplus behoudt zich nadrukkelijk het recht voor bij uitvoering van gesloten overeenkomsten zo nodig af te wijken van toegezonden afbeeldingen en vervaardigde tekeningen alsmede van samenstelling van verwerkt materiaal en lak, voor zover deze afwijkingen naar haar oordeel noodzakelijk zijn.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

9.1. Isotubeplus garandeert dat alle door haar geleverde goederen bij aflevering voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid qua betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen. Indien hieraan, zo nodig na onderzoek door Isotubeplus, niet wordt voldaan, onderneemt Isotubeplus de nodige stappen ter goedmaking van de gebreken, tenzij blijkt dat gebreken niet door opzet of grove fout verwijtbaar zijn aan Isotubeplus Garantieverlening gaat in werking na eerstelijn-service van een installateur aan de betreffende goederen.
9.2. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 (zegge: één) jaar na schriftelijke indiening aanhangig te worden gemaakt.
9.3. Garantie betreft:
- Na het verlenen van eerstelijn-service (zie par. 9.13 en 9.14) door de wederpartij of zijn installateur en na de beoordeling van de klacht door Isotubeplus, zal deze serviceaanvraag met aanspraak op garantie doorverwezen worden naar de fabrikant. Door de leverancier of Isotubeplus zal vervolgens een nieuw onderdeel geleverd worden voor het defecte c.q. beschadigde onderdeel. Het de defecte c.q. beschadigde onderdeel dient altijd retour aangeboden te worden, zulks op straffe van het vervallen van recht op creditering van het geleverde onderdeel.
- Kosteloze reparatie van de producten, ter plaatse of in eigen werkplaats, mits de aanvraag van garantie aan alle voorwaarden voldoet.
- Een in overleg met de wederpartij te bepalen regeling in een andere vorm dan hiervoor genoemd.
In alle bovenstaande bepalingen wordt geen nieuwe garantietermijn gegeven, maar eindigt de garantie op de garantiedatum van het oorspronkelijke product.
9.4. Aansprakelijkheid van de wederpartij jegens Isotubeplus vervalt indien:
- De goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden aangebracht of gebruikt,
- Gebruiksvoorschriften of installatievoorschriften niet in acht zijn genomen,
- Onvakkundige reparaties of reparaties door derden of de wederpartij zijn verricht.
- Veranderingen zijn aangebracht, danwel productaanduidingen of andere nummers zijn verminkt of verwijderd.
- Sprake is van onzorgvuldig onderhoud of transport.
- Sprake is van normale slijtage.
- Om een of andere reden overheidsvoorschriften inzake aard of kwaliteit van de producten veranderen.
- Sprake is van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden.
9.5. Op uitvoering van eventuele montage- en installatiewerkzaamheden door derden wordt geen garantie gegeven.
9.6. Tenzij een garantiebewijs is afgegeven, waarin een andere termijn is vermeld, bedraagt de garantietermijn twaalf maanden na de datum, waarop de goederen aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. De aanspraak op garantie strekt nimmer verder dan de garantie die de fabrikant, leverancier of importeur aan Isotubeplus verstrekt.
9.7. Indien het nodig is ter plaatse waar de goederen zich bevinden inspecties en/of werkzaamheden te verrichten of dit door Isotubeplus of de leverancier op verzoek van de wederpartij wordt gedaan, zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de wederpartij, indien blijkt dat de door Isotubeplus geleverde goederen geen gebreken vertoonde.
9.8. Het (deels) niet-nakomen van de garantieverplichtingen van fabrikanten door Isotubeplus, ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Isotubeplus gesloten overeenkomst.
9.9. Voor zover nodig dient de wederpartij de nodige faciliteiten en het nodige hulppersoneel kosteloos ter beschikking van Isotubeplus te stellen.
9.10. Behoudens opzet of grove schuld zal Isotubeplus niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door de wederpartij geleden, waaronder begrepen schade aan eigendommen van de wederpartij, schade aan eigendommen van derden, bedrijfs- of stagnatieschade, danwel enige andere gevolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
9.11. Indien en voorzover Isotubeplus, ondanks het hiervoor bepaalde, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk wordt geacht in enig geval, zal de aansprakelijkheid van Isotubeplus jegens de tegenpartij uit welke hoofde dan ook in alle gevallen zijn begrensd tot het bedrag aan schade dat door de assuradeur van Isotubeplus terzake wordt vergoed.
9.12. De wederpartij vrijwaart Isotubeplus volledig en onvoorwaardelijk terzake van aanspraken van derden, welke ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst of een gebrek in de door Isotubeplus geleverde goederen.
9.13. Ingeval de wederpartij de van Isotubeplus gekochte producten in het kader van zijn bedrijfsvoering doorverkoopt, is wederpartij in geval van garantie- of serviceaanspraken verplicht eerstelijn-service (zie 9.14) te verlenen, tenzij anders is overeengekomen.
9.14. In geval van een klacht dient de wederpartij of diens installateur die vakkundig is, ter plaatse te gaan teneinde de klacht te verhelpen met eventuele telefonische support van Isotubeplus en/of fabrikant. Klachten kunnen leiden tot het toesturen van een vervangend onderdeel voor het beschadigde c.q. defecte onderdeel. Hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de wederpartij of diens installateur.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Isotubeplus zijn toe te rekenen.
10.2 . Indien Isotubeplus door overmacht niet in staat is aan enige uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichting te voldoen, heeft Isotubeplus te harer keuze het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, danwel door eenvoudige tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10.3 . Indien Isotubeplus bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt niet indien het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10.4 . Onder situaties als hierboven onder 10.1 bedoeld, worden in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportbelemmeringen, machineschade, personeelsgebrek, overstroming, uitsluiting, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in het binnen- als buitenland, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs van Isotubeplus niet meer kan worden gevergd.
10.5 . Omstandigheden als onder 10.1 bedoeld zijn bovendien aanwezig, indien de leveranciers bij wie Isotubeplus de verkochte goederen danwel de daarvoor benodigde grondstoffen heeft besteld, deze niet of niet-tijdig aan Isotubeplus hebben geleverd, om welke reden dan ook, de betreffende overeenkomst met Isotubeplus is geannuleerd.

Artikel 11: Verstrekte gegevens, adviezen en reclamemateriaal

11.1 . De adviezen van Isotubeplus worden naar beste kennis gegeven. Isotubeplus aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mondeling of schriftelijk gegeven adviezen.
11.2 . Het advies van Isotubeplus kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent de samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.
11.3 . Afbeeldingen van goederen, opgaven van maten en gewichten en monsters zijn altijd vrijblijvend c.q. onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
11.4 . Alle adviezen inzake installatie dienen door de wederpartij zelf getoetst te worden aan het in het betrokken land geldende bouwbesluit. Isotubeplus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor installaties die niet aan in het betrokken land geldende bouwbesluit voldoen.
11.5. Het door Isotubeplus geleverd reclamemateriaal, al dan niet gratis, blijft eigendom van Isotubeplus en de wederpartij is verplicht bij verzoek de materialen te retourneren aan Isotubeplus
11.6. Bij beëindiging van de relatie met Isotubeplus is het de wederpartij niet toegestaan een bepaald reclameproduct geleverd onder onderhavige Voorwaarden, te gebruiken als daarop de naam of het logo of welke aanduiding dan ook van Isotubeplus voorkomt. Wederpartij is verplicht deze genoemde reclameproducten zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Artikel 12: Opschorting/ontbinding

12.1. Indien de wederpartij jegens Isotubeplus in gebreke is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen of ingeval van overmacht:
a) zijn de verplichtingen van Isotubeplus tot nakoming automatisch en onmiddellijk opgeschort en de overeenkomst ontbonden totdat de wederpartij volledig heeft voldaan hetgeen hij opeisbaar verschuldigd is (inclusief rente en kosten), zonder dat Isotubeplus tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
b) is Isotubeplus gerechtigd van de wederpartij onmiddellijke betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, af te geven door een Nederlandse bankinstelling.
12.2. Isotubeplus is in alle gevallen gerechtigd alvorens een overeenkomst na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de wederpartij te verlangen, indien zij vreest dat de wederpartij zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
12.3. Gedurende of ten einde van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst is Isotubeplus gerechtigd te kiezen voor uitvoering of blijvende opschorting of ontbinding van de opgeschorte of ontbonden overeenkomst.
12.4. De wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

13.1. De aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van Isotubeplus en gaan eerst in eigendom over op de wederpartij, nadat Isotubeplus van de wederpartij volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen Isotubeplus uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten die met de wederpartij zijn gesloten en alle in dat kader verrichte werkzaamheden of diensten, heeft te vorderen, inclusief renten, kosten en eventuele schadevergoedingen.
13.2. De goederen kunnen terstond door Isotubeplus worden teruggevorderd indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Isotubeplus aanleiding heeft om aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben, na aftrek van de gemaakte kosten. Het hiervoor genoemde geldt eveneens in geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, onder curatele- of onder bewindstelling van de wederpartij.
13.3. De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust mogen niet (stil) worden verpand of vervreemd, anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en bestemming. Bij overtreding wordt de koopprijs terstond opeisbaar. Bij niet-betaling staat het Isotubeplus vrij de geleverde goederen, zonder ingebrekestelling terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Eventuele gemaakte kosten komen voor rekening van wederpartij.
13.4. De wederpartij dient Isotubeplus bij beslag of aanspraken van derden op door Isotubeplus geleverde goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud nog rust, te informeren en dient direct aan derden en/of beslagleggers mede te delen welke goederen in eigendom aan Isotubeplus toebehoren.
13.5. De eigendom van goederen gaat voor Isotubeplus niet verloren indien en/of doordat de wederpartij deze goederen ver- of bewerkt.
13.6. Indien Isotubeplus niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid de eigendom van goederen, door welke oorzaak dan ook toch verliest, zal de wederpartij op het eerste verzoek van Isotubeplus alle medewerking dienen te verlenen die nodig is voor het vestigen van een (stil) pandrecht ten behoeve van Isotubeplus op de betreffende goederen.
13.7. Op elke levering van Isotubeplus is tevens verlengd eigendomsvoorbehoud van toepassing. Hiermede strekt het eigendomsvoorbehoud zich mede uit over alle andere vorderingen op wederpartij, mits deze samenhangen met of voortvloeien uit eerdere of latere leveringen.

Artikel 14: Geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten met Isotubeplus is Nederlands recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
14.2. De Arrondissementsrechtbank te Arnhem is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, welke uit overeenkomsten met Isotubeplus voortvloeien, tenzij de wet de kantonrechter bevoegd verklaart.

Casiple Kachels en​ aansluitmaterialen
Woudenbergseweg 24
3953 MG  Maarsbergen

© 2018 - 2024 IsotubePlus | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel